Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.injectpro.pl

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym Injectpro działającym pod adresem: injectpro.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 3. a) Sprzedawcy – rozumie się przez to Fras Design sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szronowej 7 (53-026), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabryczna, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653322 NIP 8992804928 REGON 366095735,
 4. b) Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,
 5. c) Konsument- kupujący, będący osobą fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

d)Przedsiębiorca- kupujący, będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

 1. e) Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.injectpro.pl,
 2. f) Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie,
 3. g) Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,
 4. h) Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą. W przypadku, gdy Sprzedawca podejmie współpracę z Pocztą Polską lub innym operatorem publicznym, za Dostawcę będzie uważana również Poczta Polska lub inny operator publiczny,
 5. i) Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta,
 6. j) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

k)Formularz zamówienia- formularz za pomocą, którego kupujący może dokonać zakupu towarów oferowanych przez sprzedającego,

m)Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

n)Administrator Danych Osobowych- rozumienie się przez to sprzedawcę,

 1. o) Dzień roboczy- każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy.
 2. p) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

 1. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 2. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

5.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

6.Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

 1. Sklep internetowy działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej odpowiednio skonfigurowanej.
 • 2

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Kupujący ma możliwość uzyskania kontaktu ze sprzedawcą wykorzystując jeden z poniższych sposobów komunikacji:

– telefonicznie pod nr: 48 668 619 766 lub 48 790 552 238

– pod adresem mailowym: sklep@injectpro.pl ,

–  listownie pod adresem: Fras Design sp. z o.o., ul. Szronowa 7, 53-026 Wrocław

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 17:00

 • 3

PRODUKTY OFEROWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Wszystkie produkty, oferowane w sklepie internetowym przez sprzedawcę, są fabrycznie nowe, a sprzedawca jest obowiązany do ich dostarczenia w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych, chyba że informacja o wadzie wynika z opisu produktu.
 2. Przy każdym produkcie oferowanym w sklepie internetowym są podane jego istotne cechy.
 3. Oferowane produkty nie posiadają homologacji drogowej.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

 • 4

ZAKŁĄDANIE KONTA W SKLEPIE

 

1.Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Telefon, Kraj, Adres doręczenia przesyłki, kod pocztowy, Miasto.

2.Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2.

 

 

 • 4

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2.wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3.zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4.jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5.kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”/kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6.wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 1. Poza powyższym sposobem, Kupujący może dodatkowo zamówić towar oferowany przez sprzedawcę poprzez skorzystanie z jednego z poniższych sposobów składania zamówienia:

– drogą mailową na adres sklep@injectpro.pl lub

– telefonicznie pod nr 48 668 619 766 lub 48 790 552 238 Koszt połączeń, wykonywanych przez kupującego ze sprzedawcą jest uzależniony od stawek pobieranych przez operatora. Koszt ten ponosi kupujący.

 1. Kupujący ma możliwość bezpłatnego zapoznania się z opisem produktu, zamieszczonym w sklepie internetowym.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 3. W celu zrealizowania zamówienia kupujący musi podać poniższe dane:

– imię i nazwisko,

– adres E-mail,

– adres zamieszkania kupującego, tj. ulicę i nr domu/lokalu, kod pocztowy i miejscowość, kraj,

– numer telefonu.

– podanie danych takich jak: nazwa firmy, NIP,  kraj następuje opcjonalnie.

11.W przypadku, gdy towar ma zostać dostarczony pod inny adres niż adres zamieszkania, kupujący jest zobowiązany wybrać opcję  „Wysyłka zamówienia pod inny adres” i wypełnić wskazane tam pola.

 1. Sprzedający oferuje wysyłkę towaru jedynie w Polsce. Sprzedający nie wysyła towaru za granicę.
 2. W celu dokonania zakupu, po poprawnym wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, kupujący powinien wybrać opcję „Wyślij zamówienie”. Potwierdzenie złożenia zamówienia kupujący otrzymuje na podany przez siebie adres poczty e-mail. Złożonemu zamówieniu jest nadawany indywidualny numer.
 3. Wybór formy przesyłki oraz sposobu zapłaty należy do kupującego. Po wyborze formy przesyłki kupujący uzyskuję informację na temat kosztu towaru, kosztu dostarczenia towaru oraz łącznej kwocie do zapłaty.
 • 5

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Towar wysyłany jest pod adres, wskazany przez kupującego, to jest:

– wskazany w formularzu zamówienia- w przypadku dokonywania zamówienia z wykorzystaniem formularza zamówienia,

– wskazany w wiadomości e-mail- w przypadku składania zamówienia drogą mailową,

– podany telefonicznie- w przypadku składania zamówienia telefonicznie.

 1. Zakupiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, w zależności od wyboru dokonanego przez kupującego.
 2. Koszt dostawy uzależniony jest od stawek pobieranych przez doręczyciela oraz od wagi przesyłki. Koszt przesyłki jest podawany indywidualnie w stosunku do każdego produktu, w toku składania zamówienia.
 3. Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego towaru. Odbiór osobisty produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 4. Termin realizacji zamówienia jest podany indywidualnie przy każdym produkcie i w zależności od wybranego sposobu płatności jest liczony od:

– dnia następnego po dniu złożenia zamówienia- przy wyborze opcji płatności za pobraniem,

– dnia następnego po dniu dokonania zapłaty- przy wyborze innych form płatności, z zastrzeżeniem ust. 7.

 1. W przypadku złożenia zamówienia w soboty, niedziele i święta, termin o którym mowa w ust, 6 jest liczony od najbliższego dnia roboczego.
 2. W przypadku zamówień, obejmujących więcej niż dwie sztuki danego produktu, sprzedający zastrzega sobie możliwość ich realizacji i wysyłki w osobnych partiach, po każdorazowym, indywidualnym uzgodnieniu terminu i wielkości dostaw oraz kosztów wysyłki poszczególnych partii Towaru.
 3. Sprzedający poinformuje kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 • 7

PŁATNOŚĆ

 1. Kupujący ma możliwość wyboru jednego z następujących sposobów zapłaty:

– „za pobraniem”- płatność gotówką przy odbiorze towaru od listonosza, kuriera lub w placówce pocztowej,

– przelewem bankowym na konto sprzedawcy wskazane w trakcie składania zamówienia.

 1. Wszystkie ceny podane przy produkcie są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki.
 2. Do ceny zakupionych towarów doliczone zostają koszty wysyłki towaru, w zależności od wybranej przez kupującego sposobu opcji dostawy, zgodnie z § 6 ust. 3.
 3. Dokonanie zakupu w sklepie internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody wystawienie i przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail.

 

 

 

 • 8

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia produktów bez wad. Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne produktów powstałe w wyniku używania przez Kupującego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub z zasadami użycia Produktu, w tym zamieszczonymi przy opisie Produktu i dostarczonymi wraz z Produktem.
 2. W przypadku wystąpienia wady Produktu, na żądanie Kupującego wszczyna się postępowanie reklamacyjne.
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

– nazwę i typ reklamowanego towaru,

– numer faktury lub paragonu, dokumentującego sprzedaż tego towaru,

– wskazanie z jakiego uprawnienia Kupujący korzysta (tj. z gwarancji, z rękojmi)

– cenę oraz sposób, w jaki została uiszczona,

– dane Kupującego,

– opis wad, uszkodzeń lub niezgodności towaru z umową,

– wskazanie żądania kupującego co do sposobu naprawienia wady.

 1. W przypadku braków reklamacji, uniemożliwiających jej nadanie biegu Sprzedawca poinformuje o tym kupującego.
 2. Jeżeli Produkt ma wady, korzystającemu z rękojmi przysługują uprawnienia wskazane w przepisach Kodeksu cywilnego.
 3. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dokonanie oględzin reklamowanej rzeczy, Kupujący dostarczy Sprzedawcy rzecz na jego żądanie.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji. Sprzedawca zwraca również poniesione przez Kupującego koszty, w tym koszty związane z odesłaniem towaru.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie uzna reklamacji, Kupujący może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

 • 9

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient który zawarł umowę na odległość, Konsumentowi, który zawarł ze sprzedawcą umowę, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia związanych z tym kosztów, w terminie 14 dni liczonych od:

– dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik,

– od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach,

– od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony,

– od dnia zawarcia umowy- dla pozostałych umów.

 1. Konsument, który chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy może to uczynić poprzez przesłanie formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, z wyjątkiem kosztów bezpośrednio związanych ze zwrotem towaru tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy konsument jest zobowiązany odesłać lub w inny sposób dostarczyć sprzedawcy zakupiony wcześniej towar, na własny koszt.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta Sklep Internetowy jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.
 5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności przy wykorzystaniu tego samego środka zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.Klient (konsument) ma obowiązek zwrócić przesyłką towar do Sklepu Internetowego niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Towar należy zwrócić na adres:

Fras Design Sp. z o.o. (sklep internetowy)

Ul. Szronowa 7, 53-026 Wrocław

9.Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć podpisane pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży oraz numer konta bankowego, na jaki Sklep Internetowy ma zwrócić zapłatę.

dla osób płacących przelewem lub za pobraniem – oświadczenie

10.Przedstawione wyżej warunki zwrotu towaru nie dotyczą podmiotów gospodarczych.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 

 • 10

MEDIACYJNE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORU

 

1.Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,

www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 1. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Kazar, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej:

www.federacja-konsumentow.org.pl.

 1. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 2. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą:

1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie

postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,

2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

 1. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji.

Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem

www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 2. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów

konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Platforma jest dostępna pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

 

 • 11

DANE OSOBOWE ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Dane osobowe podane na formularzu zamówienia, telefonicznie lub drogą mailową są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi.

2.Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych może uniemożliwiać dokonanie sprzedaży produktu.

3.Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

4.Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 3. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sprzedawcy.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Politykę Prywatności reguluje odrębny dokument, z którym kupujący może zapoznać się na stronie internetowej www.injectpro.pl.
 • 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane przez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia strony internetowej Sklepu internetowego, w szczególności w celu ulepszenia, konserwacji, przeglądu, dodania usług. W takim przypadku kupujący zostaną o tym poinformowani poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej na stronie sklepu, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
 3. Zabronione jest bez uzyskania uprzedniej zgody sprzedawcy kopiowanie oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji, danych i treści udostępnionych na stronie sklepu internetowego.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczone przez Kupujących oraz innych użytkowników. Zakazane jest wykorzystywanie strony internetowej do przygotowywania treści bezprawnych, działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.
 5. Zmiana niniejszego regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia zmiany na stronie internetowej sklepu internetowego, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 6. Do umów zawartych przed dniem wejście w życie zmian Regulaminu mają zastosowanie postanowienia regulaminu w brzmieniu przed wejściem tych zmian w życie.
 7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 kwietnia 2017 r.

 

 

INFORMACJE, DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia produktu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze wyraźnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy najpóźniej w ostatnim dniu terminu wysłać informację, dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy, strony zwracają sobie nawzajem świadczenia

– Kupujący zwraca produkt w stanie nie naruszonym,

– Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru,

– Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia uzyskania przez sprzedającego informacji o odstąpieniu,

Zwrot jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony umówią się na inne rozwiązanie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

W przypadku odstąpienia od umowy, proszę odesłać Produkt na adres Szronowa 7, 53-026 Wrocław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.

 

 

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

Do:

Fras Design Sp. z o.o. (sklep internetowy)

Ul. Szronowa 7, 53-026 Wrocław

e-mail biuro@injectpro.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o odstąpieniu od umowy sprzedaży/dostawy następujących Produktów:

_______________________________________________________________________

– Data zawarcia umowy: _______________/odbioru produktu: ____________________

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): _________________________________________

– Adres konsumenta(-ów): _________________________________________________

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data __________________________

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

Do:

Fras Design Sp. z o.o. (sklep internetowy)

Ul. Szronowa 7, 53-026 Wrocław

e-mail biuro@injectpro.pl

– niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:

_______________________________________________________________________

– Opis wad:______________________________________________________________

– Data zawarcia umowy: _______________/odbioru produktu: ____________________

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): _________________________________________

– Adres konsumenta(-ów): _________________________________________________

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data __________________________

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuje, iz:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fras Design sp. z o.o. , NIP: 8992804928,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sa w celu umozliwienia rejestracji w sklepie, realizacji zamówienia i wysylki zakupionego towaru oraz celów wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Oznacza to w szczególnosci:
prowadzenie badan statystycznych,
rozpatrywanie reklamacji,
dochodzenie ewentualnych roszczen,
podstawa prawna przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyzej jest:
wykonanie umowy sprzedazy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obslugi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczen, w tym – w przypadku odstapienia przez Pana/Pania od umowy, zapobiegania oszustwom, rozpatrzenia reklamacji;
zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach, w których wyrazana zostaje na: promocje i marketing produktów lub uslug oferowanych przez Administratora, przekazywanie informacji handlowych droga elektroniczna, wykorzystywanie telefonicznych urzadzen koncowych i automatycznych systemów wywolujacych dla celów marketingu bezposredniego,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególnosci: podmioty uczestniczace w realizacji zamówienia, np. firma kurierska, obsluga informatyczna przy pomocy których to podmiotów realizowana jest dostawa, lub inne podmioty, gdy jest to niezbedne do realizacji ww. celów.
przewidywany okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynosi 5 lat,
posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniecia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem;
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, narusza przepisy ogólnego Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
podanie przez Pana/Pania danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych bedzie skutkowac odmowa realizacji zamówienia.
Transfer danych osobowych wprowadzanych do formularza odbywa sie przy uzyciu bezpiecznego protokolu SSL. Administrator zapewnia Pani/Panu mozliwosc zmiany, modyfikacji lub usuniecia swoich danych osobowych poprzez: kontakt e-mail na adres: biuro@injectpro.pl .